Dokumenty KBS

Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001 - 2006

6.6 Pastorácia väzňov

6.6.1 Situácia

A) Vychádzajúc z evanjeliového princípu Bol som vo väzení a prišli ste ku mne, podarilo sa od roku 1990 obnoviť duchovnú službu takmer vo všetkých väzniciach SR. Knižnice sú sčasti zásobené literatúrou i videofilmami s náboženskou tematikou. Vo väčšine ústavov je zriadená bohoslužobná miestnosť.

B) Základným prostriedkom a metódou je služba kňaza, ktorý má toto antropologicko-sociálne cítenie. Rešpektujúc väzenský poriadok usiluje sa priblížiť k väzňovi, aby mu zvestoval milosrdenstvo Ježiša Krista a hodnotu jeho vlastného života.

 • omše a ponúknutie sviatostí nastupuje až po primárnej katechizácii;
 • špeciálnym prostriedkom je sviatosť zmierenia;
 • vhodným prostriedkom sú aj médiá (kniha, tlač, film, audiokazeta);
 • všeobecným prostriedkom je prevencia v médiách, na školách;
 • dôležitým prvkom je aj postpenitenciárna starostlivosť o ľudí po výkone trestu vo forme stredísk starostlivosti.

6.6.2 Ciele

Hlavný cieľ duchovnej služby vo väzniciach je nielen evanjelizačno-sviatostný, ale aj humánny. To znamená:

 • zvestovať radostnú zvesť o Božom odpustení pre človeka v ťažkej životnej situácii;
 • sláviť bohoslužby a iné náboženské obrady;
 • katechizovať pre prijatie sviatostí;
 • organizovať poradenskú (morálno-výchovnú) službu;
 • pomáhať pri zaradení sa do spoločnosti po výkone trestu.

6.6.3 Odporúčania

 • a) Organizácia väzenskej duchovnej služby: v rámci diecéz zabezpečiť koordinátora náboženských činností pre väzenskú duchovnú službu. V rámci cirkevnej provincie vytvoriť Komisiu väzenských duchovných a usporadúvať pravidelné pracovné stretnutia kňazov a ich spolupracovníkov.
 • b) Personálne zabezpečenie: pre každý ústav, dekrétom miestneho biskupa, zabezpečiť vhodného duchovného a stabilizovať ho aspoň na 3 až 5 rokov. (u rehoľníkov exempcia od predstaveného) Pri výbere klásť dôraz na osobné danosti a odbornú prípravu. V budúcnosti, po špeciálnej príprave, vytvoriť profesionálnych väzenských duchovných.
 • c) Teoretická príprava: zabezpečiť doškoľovanie väzenských duchovných a ich laických spolupracovníkov. Na teologických fakultách venovať pozornosť prednáškam o väzenskej duchovnej službe a pastorácii bývalých väzňov. Uskutočniť exkurzie bohoslovcov do väzníc a záujemcom z ich radov tam umožniť katechézu a kultúrne programy.
 • d) Starostlivosť o personál väzníc: duchovné obnovy pre manželov a rodinných príslušníkov dozornej stráže, letné detské tábory a pod. Na báze dobrovoľnosti.
 • e) Postpenitenciárne strediská: zakladať strediská pre bývalých väzňov a ustanoviť tam nastálo, špeciálne pripravených kňazov.1

1 https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-kbs/c/pastoracny-a-evanjelizacny-plan-katolickej-cirkvi-na-slovensku-2001-2006